View as:
Show:
 • B
 • C
 • D
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne “0,03”

 17.75 17.75
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm
 • 0.15mm
 • 0.20mm
 • 0.25mm
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 17mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes “C”

 9.75 16.00
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm
 • 0.15mm
 • 0.20mm
 • 0.25mm
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 17mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes “D”

 9.75 16.00
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm
 • 0.15mm
 • 0.20mm
 • 0.25mm
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 17mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes “J”

 13.50
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm
 • 0.15mm
 • 0.20mm
 • 0.25mm
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 17mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes “L”

 16.00
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm
 • 0.15mm
 • 0.20mm
 • 0.25mm
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 17mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes “LC”

 16.00
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm
 • 0.15mm
 • 0.20mm
 • 0.25mm
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 17mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes “W”

 14.99
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm
 • 0.15mm
 • 0.20mm
 • 0.25mm
 • 10mm
 • 11mm
 • 12mm
 • 13mm
 • 14mm
 • 15mm
 • 16mm
 • 17mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 9mm
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes “Y”

 11.00
 • mix (8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14mm)
 • 0.05mm
 • 0.07mm
 • 0.10mm

Rzęsy jedwabne CLD Silk Eyelashes Dark Brown “B”

 11.00 16.00