REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “CLD”

1.Przedmiot regulaminu
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za
pośrednictwem sklepu internetowego „CLD” dostępnego pod adresem:
sklep.eurofashion.com.pl.
1.2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym „CLD”, w toku
składania zamówienia, KUPUJĄCY potwierdzają znajomość niniejszego regulaminu
oraz akceptację zawartych w nim regulacji.
2.Definicje
2.1. SPRZEDAWCĄ jest przedsiębiorstwo “EURO FASHION” Sławomir Woś z siedzibą
w Pruszczu Gdańskim (83 – 000), przy ul. Powstańców Warszawy 69, zarejestrowane
w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
pod numerem 3553; NIP: 593 – 000 – 40 – 93, tel. (0048) 58 692-22-14/15; adres e-mail
sklep@cldlash.com .
2.2. SKLEPEM są witryny internetowe umieszczona na stronie www.eurofashion.com.pl,
sklep.eurofashion.com.pl oraz zakładki „Oferta Specjalna”, umożliwiające dokonywanie
zakupów artykułów kosmetycznych oferowanych przez „CLD”, przez 24 godziny
na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.
2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez
SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.
2.4. KONSUMENTEM jest KUPUJĄCY będący osobą fizyczną dokonująca ze SPRZEDAWCĄ
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową
KUPUJĄCEGO.
2.5. KATALOGIEM jest zestawienie ofert na wybrane towary dystrybuowane przez
SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.
3. Ogólne zasady sprzedaży
3.1. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE;
b) prawidłowe wypełnienie formularza lub druku zamówienia, którego wzór został
zamieszczony w SKLEPIE;
c) wysłanie FORMULARZA zamówienia pocztą elektroniczną ze strony
www.eurofashion.com.pl oraz
d) przesłanie drogą mailową, faksem lub pocztą na adres SPRZEDAWCY dyplomu ukończenia
szkolenia z zakresu przedłużania paznokci.
3.2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną
zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w
tym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres wysyłkowy, nr telefonu
kontaktowego lub adres internetowy.
3.3. SPRZEDAWCA podejmie wszelkie możliwe działania by wysłać zamówienie nie później
niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, to znaczy
zamówienia określającego wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji wraz z
doręczeniem kopii lub odpisu dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu przedłużania
paznokci.
3.4 Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA
przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3.5. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w
punkcie 3.3 może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować
KUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić
orientacyjnie nowy termin.
3.6. Obecność towaru w ofercie nie zawsze oznacza, że jest on dostępny w sprzedaży.
Mimo dołożenia wszelkich starań może się zdarzyć, że zamówienie nie będzie mogło zostać
zrealizowane z powodu niedostępności towaru na magazynie oraz u dystrybutora.
Zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony. W przypadku niemożności realizacji
zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionych
produktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie lub
za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tej
okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji
jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.
3.7. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia, SPRZEDAWCA spełni na
żądanie KUPUJĄCEGO świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i
przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem KUPUJĄCEGO,
który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, o jego prawie
nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt
przedsiębiorcy. W takim wypadku, KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy, a zwrot rzeczy
następuje w takim wypadku na koszt SPRZEDAWCY.
3.8. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży
poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia przez
KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce
obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
3.9. SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów, a także opis ich
właściwości były zgodne z rzeczywistością.
4. Zasady dostarczania zamówień
4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty w sposób wybrany przez KUPUJĄCEGO w
formularzu zamówienia.
4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia zamówionych
produktów, stosownie do wybranej formy dostawy towarów.
4.3. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, SPRZEDAWCA po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o wysokości opłat należnych za dostarczenie
zamówionych produktów, a koszt dostarczenia zamówień zagranicznych ustalany jest
indywidualnie.
4.4. W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 300 zł, koszt dostarczenia
zamówionych produktów KUPUJĄCEMU na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa
SPRZEDAWCA.
4.5. Odbierając przesyłkę, KUPUJĄCY powinien sprawdzić w obecności pracownika poczty
lub kuriera czy paczka nie posiada zewnętrznych uszkodzeń i zniekształceń, a także
zwrócić uwagę czy opakowanie lub taśmy pozostały nie naruszone. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń lub też naruszenia taśmy, KUPUJĄCY powinien odmówić przyjęcia
przesyłki oraz spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze
SPRZEDAWCĄ.
4.6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na
KUPUJĄCEGO z chwilą jej wydania KUPUJĄCEMU. Za wydanie rzeczy uważa się jej
powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, jeżeli SPRZEDAWCA nie miał wpływu na
wybór przewoźnika przez KUPUJĄCEGO.
5. Sposoby płatności ceny za produkty oraz opłat za dostarczenie zamówienia
5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów oraz cenę za
dostarczone produkty przy wydaniu przesyłki albo w innej formie wybranej przez
KUPUJĄCEGO przy składaniu zamówienia.
5.2. KUPUJĄCY otrzyma fakturę VAT dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą
zamówione towary.
5.3. KUPUJĄCY, gdy posiada status stałego klienta, może uiszczać cenę za dostarczone
produkty oraz koszty przesyłki w terminie wskazanym w fakturze VAT, dołączonej do
zamówienia, na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.
6. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów
6.1. KUPUJĄCEMU, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
6.3.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np.
umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym
KONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;
6.3.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w
posiadanie ostatniej z rzeczy;
6.3.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy
dostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie
ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
KONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
6.3.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w
którym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT mus poinformować
SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniem
poniższych danych:
adres korespondencyjny:
Euro Fashion Sławomir Woś
ul. Powstańców Warszawy 69; 83 – 000 Pruszcz Gdański
tel. (++48) 58 692-22-14/15
tel. (++48) 58 692-22-16 (zamówienia internetowe/internet orders)
fax: (++48) 58 692-22-12
adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl
6.5. KONSUMENT może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
formularz ten należy wypełnić i odesłać
tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
Adresat:
Euro Fashion Sławomir Woś
ul. Powstańców Warszawy 69
83 – 000 Pruszcz Gdański
fax: (++48) 58 692-22-12
adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
– ________________________________________________________
– ________________________________________________________
– ________________________________________________________
– ________________________________________________________
Data zawarcia umowy: _____________________; data odbioru: _____________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
____________________________________________
Adres konsumenta(-ów):
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Podpis konsumenta(-ów) _________________ _________________
Miejscowość _______________________________, data _____________________.
*Odpowiednie skreślić.

6.6. KONSUMENT może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej
SPRZEDAWCY [sklep.eurofashion.com.pl]. Jeżeli KONSUMENT skorzysta z tej możliwości,
SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na
trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KONSUMENT wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.8. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca wszystkie otrzymane od
KONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji
KONSUMENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
SPRZEDAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
KONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodzi się na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku KONSUMENCI nie poniosą żadnych opłat w związku
z tym zwrotem.
6.9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy
lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
6.10. KONSUMENT winien odesłać lub przekazać SPRZEDAWCY towary niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o
odstąpieniu od umowy na adres:
CLD Sławomir Woś
ul. Powstańców Warszawy 69
83 – 000 Pruszcz Gdański
6.11.Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle towary przed upływem terminu 14
dni od dnia ich doręczenia.
6.12. KUPUJĄCY ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku jej odesłania.
(np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki),
6.13. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
6.14. Od decyzji w przedmiocie rozpoznania oświadczenia od odstąpieniu od umowy KONSUMENTOWI przysługuje prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.
7. Prawo KUPUJĄCYCH nieposiadających statusu KONSUMENTA do odstąpienia od
umowy i zasady zwrotu towarów
7.1. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nie posiadających statusu KONSUMENTA,
obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane przepisami Kodeksu
cywilnego.
7.2. . Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany
jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia
kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY powinien dokonać zwrotu faktury VAT
dokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o
odstąpieniu od umowy.
7.5. KUPUJĄCY, w przypadku odstąpienia od umowy, powinien dokonać zwrotu zakupionych
towarów w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie powinny nosić żadnych
śladów użytkowania, winny znajdować się w stanie nienaruszonym.
7.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny, nastąpi w sposób określony przez
KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz
KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.
8. Zasady składania reklamacji przez KONSUMENTÓW
8.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KONSUMENTA, jeżeli rzecz sprzedana ma
wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z
umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma
właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których
istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KONSUMENTA, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie
nadaje się do celu, o którym KONSUMENT poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu
umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została
KUPUJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym.
8.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej w
rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8.3. KONSUMENT składa reklamacje w terminie określonym w przepisach:
a) pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY;
b) na adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl
8.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady
produktów oraz zakres działań, których wykonania KONSUMENT oczekuje od SPRZEDAWCY.
8.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i
podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym
3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KONSUMENTA.
8.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony
produktów KONSUMENT zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.
8.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla KONSUMENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8.8. KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad.
8.9. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad. SPRZEDAWCA może dokonać wymiany, gdy KONSUMENT żąda naprawy, lub SPRZEDAWCA może dokonać naprawy, gdy KONSUMENT żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCY. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCY, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla KONSUMENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
8.10. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.
8.11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KONSUMENTA, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.12. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest
nieistotna.
9. Zasady składania reklamacji przez KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu
KONSUMENTA
9.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO, jeżeli rzecz sprzedana ma
wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z
umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma
właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których
istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KUPUJĄCEGO, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie
nadaje się do celu, o którym KUPUJĄCY poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy,
a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została
kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
9.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w
rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
9.3. KUPUJĄCY składa reklamacje niezwłocznie pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY
lub na adres e-mail: sklep@eurofashion.com.pl.
9.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady
produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.
9.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i
podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym
3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.
9.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony
produktów KUPUJĄC zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.
9.7. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest
nieistotna.
9.8. KUPUJĄCY traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w
sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o
wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił
SPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Gwarancja i usługi posprzedażowe
SPRZEDAWCA nie udziela gwarancji i nie świadczy usług posprzedażowych.
11. Postanowienie końcowe
11.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie
wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, nr 827). W pozostałym zakresie do umów
zawieranych za pośrednictwem SKLEPU zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
11.2. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji
zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb
działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ samodzielnie lub we
współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności takich jak: sprzedaż kosmetyków do
pielęgnacji i ozdabiania paznokci, sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji włosów, sprzedaż
kosmetyków do makijażu, sprzedaż urządzeń i narzędzi kosmetycznych oraz fryzjerskich,
szkolenia kosmetyczne, a także z zakresu pielęgnacji i ozdabiania paznokci, przesyłania
informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach
promocyjnych.
11.3. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich
poprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać
przekazane uprawnionym organom, działającym na podstawie i w ramach uprawnień
przyznanych przepisami powszechnie obowiązującymi.
11.4. Produkty zawarte w KATALOGU oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi.
SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu
reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków
towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do
poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym
podmiotom, który produkty znajdują się w KATALOGU.
11.5. KUPUJĄCY może zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym w siedzibie SPRZEDAWCY.
11.6. Spory wynikające z reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW i dochodzenie przez
KONSUMENTÓW roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodze
negocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadające
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownych
przepisach. KONSUMENT może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał spory
ze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swoim wyborze SPRZEDAWCĘ. W przypadku akceptacji
przez SPRZEDAWCĘ propozycji KONSUMENTA, spory będą rozstrzygane na drodze
negocjacji, arbitrażu albo mediacji. KONSUMENT ma prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.
11.7. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie
www.cldlash.com
12. Wejście w życie regulaminu
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.